Veřejné obchodní podmínky CREAITION

Platnost od: 25. 10. 2023

1. Přijetí podmínek

1.1. Než začnete Službu používat, přečtěte si tyto Obchodní podmínky, zpracovatelské podmínky dostupné na www.creaition.cz/pzou a další dokumenty, na které se zde odkazuje (společně také „Podmínky“). Podpisem objednávky odkazující na obchodní podmínky nebo kliknutím na tlačítko souhlasu s obchodními podmínkami, když je vám tato možnost zpřístupněna, uzavíráte s Dodavatelem smlouvu o užívání Služby (dále také „Smlouva“), jejíž součástí jsou Podmínky. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Službu užívat.

2. Definice

2.1. „Dodavatel“ je společnost KURSIVA s.r.o., se sídlem Křišťanova 644/11, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 09448977, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 336459.

2.2. „Objednatel“ je uživatel služby marketingových audiovizuálních webových asistentů Creaition | Weboví asistenti (dále také „Služba“) včetně obsahu a služeb nabízených prostřednictvím app.creaition.cz (dále také „Webové stránky“). Používá-li uživatel Službu jménem právnické osoby, pak jako fyzická osoba prohlašuje, že je oprávněna zavázat právnickou osobu Smlouvou, a slovo „Objednatel“ se vztahuje také na tuto osobu.

2.3. „Data Objednatelejsou data, pokyny, materiály a jiný obsah, který Objednatel poskytne nebo Dodavatel obdrží od Oprávněného uživatele prostřednictvím Služby. Data Objednatele nezahrnují Výstupní data.

2.4. „Dokumentace“ jsou dokumenty popisující funkce Služby, požadavky pro její užívání, pokyny pro integraci, podporu nebo údržbu. Dokumentace zahrnuje popis rozsahu zprovoznění Služby, pokud je součástí objednávky (specifikace), a závěry analýzy provedené v rámci zprovoznění Služby, pokud byla provedena. Další části dokumentace jsou dostupné na Webových stránkách.

2.5. „Materiály třetích stran“ jsou dokumenty, data, produkty nebo služby, které nejsou Dodavatele, včetně open-source software. Seznam materiálů třetích stran je dostupný na Webových stránkách.

2.6. „Oprávnění uživatelé“ jsou zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé a zástupci Objednatele, kterým Objednatel umožnil užívat Službu na základě práv udělených mu podle Smlouvy.

2.7. „Přidružená osoba“ osoby je jakákoli osoba tvořící s osobou podnikatelské seskupení, zejména vlivná nebo ovlivněná osoba, ovládající nebo ovládaná osoba, osoba jednající ve shodě nebo koncern.

2.8. „SLA“ je dohoda o úrovni poskytování Služby tvořící přílohu těchto Obchodních podmínek.

2.9. „Systémy Objednateleoznačují IT infrastrukturu, zejména počítače, software, databáze a sítě Objednatele, ať už jsou provozovány přímo Objednatelem nebo prostřednictvím služeb třetích stran.

2.10. „Výstupní data“ jsou data související s užíváním Služby Objednatelem, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Služby.

3. Zprovoznění služby

3.1. Podmínky zprovoznění. Aby mohl Dodavatel Službu řádně zprovoznit, musí Objednatel v dohodnutých termínech, a pokud nejsou dohodnuty tak bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dní od vyžádání poskytnout Dodavateli veškerou součinnost v souladu s Podmínkami a dále i jinou Dodavatelem vyžádanou součinnost, pokud je nezbytná pro zprovoznění nebo užívání Služby dle specifikace v Objednávce.

3.2. Zprovoznění. Dodavatel Službu pro Objednatele zprovozní dle objednávky. Na popisu jednotlivých milníků a termínů jejich dokončení se strany mohou dohodnout v objednávce. Takový popis je ale rámcový a může být Dodavatelem měněn, zejména pokud si zprovoznění Služby vyžádá jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Služba je zprovozněna ve chvíli, kdy:

a) Dodavatel zašle Objednateli implementační manuál. Objednatel se zavazuje nasadit Službu na svůj web samostatně v souladu s implementačním manuálem do 2 dní od jeho zaslání a neprodleně informovat Dodavatele o nasazení Služby, nebo

b) pokud se strany dohodnou na tom, že Objednatel zpřístupní Dodavateli za účelem testování Služby staging web, tak je Služba zprovozněna jejím nasazením na staging web ze strany Dodavatele. V takovém případě po převzetí dle odst. 3.4 Objednatel provede nasazení na ostrý web.

3.3. Kontrola. Do 2 dní od zprovoznění Služby („lhůta pro kontrolu“) může Objednatel zkontrolovat, jestli byla Služba zprovozněna v pořádku. Ve stejné lhůtě musí potvrdit, že je Služba zprovozněna v pořádku, případně nahlásit zjištěné vady. Případné vady uznané Dodavatelem budou odstraněny ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

3.4. Převzetí. Objednatel převezme zprovozněnou Službu s výhradami, nebo bez výhrad. Zprovozněná Služba je převzata Objednatelem, jakmile nastane některá z následujících skutečností:

a) potvrzení převzetí Objednatelem prostřednictvím e-mailu nebo podepsáním akceptačního protokolu Objednatelem,

b) uplynutí 2 dní od nasazení Služby Dodavatelem na staging web, případně zaslání implementačního manuálu, pokud Objednatel v této lhůtě neoznámí žádné výhrady bránící užívání (za tyto jsou považovány problémy odpovídající incidentům kategorie kritický), nebo

c) Objednatel začne Službu užívat jinak než za účelem jejího testování.

3.5. Vícepráce. Pokud si Objednatel vyžádá jakékoliv úpravy zprovoznění Služby, které nejsou uvedeny v objednávce (například úpravy produktu, vývoj na zakázku, konfigurační zásahy, poradenství, nasazení Služby Dodavatelem, posunutí asistenta kvůli překrytí filtrů/prvků, změna barev, úprava titulek, odstranění určitého prvku z asistenta (pop up, text, tlačítko), posunutí asistenta před prvek, úprava URL adres, úprava práce s filtry/jiné parametry, dodělání/přidání parametru, úprava měření výsledků či jiných konverzních jednotek), jedná se o požadavek na vícepráce. Po obdržení takového požadavku Dodavatel navrhne podmínky (zejména termín, cenu, požadavky na součinnost apod.) za kterých vícepráce provede. Jednání o vícepracích nemá vliv na povinnost Objednatele Službu převzít, ledaže se strany dohodnou jinak. Pokud si Objednatel vyžádá vícepráce a neodsouhlasí cenu za jejich provedení, může Dodavatel práce na zprovoznění Služby pozastavit, dokud se strany nedohodnou na dalším postupu. Pokud vícepráce odsouhlasí, zaplatí Dodavateli cenu za jejich provedení na základě faktury vystavené před zahájením víceprací.

4. Užívání služby

4.1. Užívání. Jakmile Objednatel převezme zprovozněnou Službu, uděluje mu Dodavatel nevýhradní nepřevoditelné oprávnění k jejímu užívání v souladu se Smlouvou a Dokumentací. Oprávnění je omezeno na dobu trvání Smlouvy.

4.2. Výhrada práv . Dodavatel neuděluje Objednateli žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví k software, Materiálům třetích stran ani jiným dílům, které jsou součástí Služby, a to ani tehdy, pokud jsou upraveny nebo vyvinuty na míru pro Objednatele. Veškerá práva ke Službě náleží a zůstanou náležet pouze Dodavateli a veškerá práva k Materiálům třetích stran náleží příslušným poskytovatelům Materiálů třetích stran. Objednatel nezískává žádné licence ani jiná práva, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v odst. 4.1 nebo v příslušných licenčních podmínkách třetí strany. Uzavřením Smlouvy, případně okamžikem vytvoření takových dat, Objednatel postupuje Dodavateli veškerá práva vztahující se k Výstupním datům. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny Služby, které považuje za nezbytné nebo užitečné pro zvýšení její kvality, efektivity či výkonu nebo pro dosažení souladu s platnými právními předpisy.

4.3. Pozastavení a ukončení . Nad rámec jiných případů vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů může Dodavatel přístup ke Službě Objednateli nebo Oprávněnému uživateli pozastavit nebo ukončit, aniž by mu z toho vznikly jakékoli povinnosti nebo odpovědnost, pokud:

a) obdrží příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který mu ukládá tak učinit, nebo pokud zjistí, že orgán státní správy nebo jiný orgán se zákonnou pravomocí zavedl nový, nebo upravil stávající, zákon, pravidlo, nařízení, výklad nebo rozhodnutí, v jehož důsledku by bylo plnění kterékoli části Smlouvy ze strany Dodavatele protiprávní nebo jinak nezákonné,

b) se domnívá, že Objednatel nedodržuje Smlouvu, porušuje právní předpisy, užívá Službu nad rámec udělených práv nebo k účelu, který Smlouva nepovoluje, podílí se na podvodných nebo nezákonných činnostech, nebo

c) Objednatel nezaplatí jakoukoliv částku splatnou Dodavateli ve lhůtě splatnosti.

4.4. SLA. Pokud se strany dohodnou na poskytování SLA ze strany Dodavatele, tak Dodavatel vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby Službu poskytoval v souladu s dohodnutou úrovní služeb. Další informace o jednotlivých úrovních služeb jsou k dispozici v SLA. Pokud se strany v objednávce nedohodnou jinak, je Služba bez SLA.

5. Omezení užívání

5.1. Omezení užívání . Objednatel nesmí Službu užívat a ani nesmí jiným osobám umožnit užívání Služby v rozsahu, v jakém mu to Smlouva výslovně neumožňuje nebo dokonce zakazuje. Zejména nesmí:

a) kopírovat, distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jinak zpřístupňovat v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem Službu nebo její části,

b) pokoušet se upravovat Službu nebo vytvářet odvozená díla od Služby,

c) obcházet nebo porušovat jakékoli zabezpečení používané Službou nebo Službu užívat jinak než jako Oprávněný uživatel s použitím svých vlastních platných přístupových údajů,

d) nahrávat, přenášet nebo jinak poskytovat do Služby nebo jejím prostřednictvím jakékoli data nebo materiály, které jsou nezákonné nebo obsahují či aktivují jakýkoli škodlivý kód. Škodlivým kódem se rozumí jakýkoli software nebo jiná technologie, jejímž účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k počítači, softwaru, hardwaru nebo síti nebo je narušit či jinak poškodit nebo zabránit jinému zákazníkovi nebo oprávněnému uživateli v přístupu ke Službě nebo v jejich užívání,

e) přetěžovat, vypínat nebo jinak poškozovat Službu nebo Dodavatelovo poskytování Služby,

f) užívat Službu pro účely konkurenční analýzy služeb, vývoje nebo poskytování konkurenční služby nebo produktu nebo pro jakýkoli jiný účel, který je vůči Dodavateli nebo jeho Přidruženým osobám konkurenční,

g) užívat Službu ve spojení se systémy důležitými z hlediska bezpečnosti nebo jinými systémy, v nichž by užívání nebo selhání Služby mohlo vést ke zranění osob nebo k fyzické či majetkové škodě,

h) užívat Službu způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy,

i) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo zkresleně uvádět své spojení s jinou osobou nebo subjektem, ani vytvářet falešnou identitu za účelem uvedení ostatních v omyl,

j) užívat Službu za účelem vykořisťování, poškozování nebo pokusu o vykořisťování či poškozování nezletilých jakýmkoliv způsobem tím, že je vystaví nevhodnému obsahu nebo jinak,

k) užívat Službu za účelem zveřejňování explicitního obsahu,

l) užívat Službu způsobem, který porušuje práva ostatních, nebo jakýmkoliv způsobem, který je obscénní, hanlivý, nemorální, urážlivý, ohrožující, podvodný, šikanující, diskriminující nebo škodlivý, ani

m) užívat Službu pro jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit nebo zfalšovat hodnocení nebo pověst Dodavatele.

5.2. Omezení tváře. S ohledem na charakter Služby se Objednatel zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nebude užívat tváře obsahu:

a) pro televizní vysílání a reklamu,

b) pro „propagovanou“, „posílenou“ nebo „placenou“ reklamu na jakékoliv platformě sociálních médií nebo podobných médiích,

c) jako nezaměnitelné tokeny (NFT) nebo podobně nebo jako jejich součást,

d) k přenášení nebo zajišťování zasílání jakéhokoliv reklamního nebo propagačního materiálu, včetně jakékoliv „nevyžádané pošty“, „řetězového dopisu“, „spamu“ nebo jakékoliv jiné podobné žádosti,

e) k zobrazení tváře obsahu způsobem, který by člověk mohl rozumně považovat za urážlivý, včetně, ale nikoli výhradně, zobrazení tváře obsahu jako osoby trpící jakýmkoliv zdravotním stavem, včetně závislosti, nebo léčení se z něj,

f) k zobrazení tváře obsahu vedle nebo ve spojení s regulovaným nebo věkově nevhodným zbožím nebo službami, včetně, ale bez omezení na alkohol, tabák, nikotin (včetně vapovacích produktů), psychoaktivní látky, střelné zbraně, hazardní hry, konzervační látky, sexuální hračky, eskortní služby, seznamovací služby, zábavní podniky pro dospělé a podobně,

g) ve formě, kdy tvář obsahu vyjadřuje jakýkoliv druh vyjádření názoru, včetně vyjádření jakýchkoliv osobních preferencí nebo zkušeností, jako by to byly preference nebo zkušenosti tváře obsahu,

h) ve formě, kdy tvář obsahu činí jakékoliv prohlášení o skutečnosti týkající se náboženství, politiky, rasy, pohlaví, sexuality nebo jiných podobných témat, o kterých je známo, že jsou citlivé na určité demografické skupiny,

i) pro vytvoření ochranné známky, designové značky, servisní značky nebo jiných podobných chráněných nebo registrovatelných práv.

5.3. Výjimka z omezení. Objednatel může užívat vlastní tváře obsahu i bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele dle odst. 5.2 písm. a) a písm. b) výše.

5.4. Sankce. Služba je nabízena uživatelům, kteří nejsou terčem sankčního režimu a nemají bydliště v zemi, ze které je přístup ke Službě zakázán podle účinných sankcí nebo předpisů o kontrole exportu. Uzavřením Smlouvy Objednatel prohlašuje, že splňujete uvedené podmínky. Pokud tyto podmínky nesplňuje, nesmí Službu užívat. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit dostupnost Služby pro jakoukoli osobu, subjekt, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci.

5.5. Zásady spravedlivého užívání. Užívání Služby je omezeno dohodnutým tarifem. Dále je užívání Služby omezeno rozsahem, který je spravedlivý, přiměřený, obvyklý pro ostatní zákazníky Dodavatele, a v souladu technologickými limity uvedenými v Dokumentaci a v Objednávce. Pokud má Objednatel v úmyslu užívat Službu nad rámec tohoto rozsahu, musí kontaktovat Dodavatele a v dobré víře jednat o navýšení uvedených limitů. Pokud se strany nedohodnou jinak, tak do 30 dnů ode dne, kdy bylo zjištěno, že Objednatel využil Službu nad rámec uvedeného rozsahu, zaplatí Objednatel Dodavateli poplatek za takové nadměrné užívání vypočtené jako součin procentuální výše překročení rozsahu obvyklého užívání a ceny za standardní užití Služby.

5.6. Kontrola. Dodavatel nebo jím pověřená osoba může provádět kontrolu nebo dát třetí straně pokyn k provedení kontroly, zejména pokud má důvodné podezření na porušení Smlouvy Objednatelem. Objednatel a jeho pracovníci musí s Dodavatelem spolupracovat, poskytnout mu přístup ke všem relevantním dokladům, prostorám, personálu a dalším informacím a podle potřeby poskytnout vyžádané kopie. Pokud kontrola odhalí, že Objednatel užíval Službu nad rámec povolený Smlouvou, zaplatí Objednatel Dodavateli cenu za takové nadměrné užívání Služby (vypočtenou poměrně podle aktuálního ceníku) navýšenou o úroky z těchto částek a dále o náklady vzniklé v souvislosti s provedením kontroly, to vše do 15 dnů od oznámení výsledků kontroly.

6. Povinnosti objednatele

6.1. Součinnost . Po celou dobu trvání Smlouvy musí Objednatel:

a) udržovat a provozovat všechny Systémy Objednatele v souladu s Dokumentací a doporučeními Dodavatele,

b) umožnit pracovníkům Dodavatele přístup do svých prostor a k Systémům Objednatele, pokud je to potřebné pro zprovoznění nebo poskytování Služby, a

c) poskytnout Dodavateli veškerou další součinnost a pomoc, kterou může požadovat, aby mohl vykonávat svá práva a plnit své povinnosti podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

6.2. Překážky v plnění . Pokud Objednatel neposkytne součinnost nebo nesplní jinou povinnost dle Smlouvy, jedná se o překážku v plnění Smlouvy na straně Objednatele, která Dodavatele opravňuje pozastavit plnění Smlouvy. Doba trvání překážky, po kterou nemůže plnit, se počítá od prvního dne, kdy tato překážka nastala až do okamžiku, kdy Objednatel po odstranění překážky informuje Dodavatele o jejím odstranění. Termíny pro plnění povinností Dodavatele se prodlužují o dobu trvání překážky a dobu nutnou pro obnovení kontinuity plnění vůči Objednateli. Předplatné období užívání Služby se o dobu trvání překážky neprodlužuje. Pokud by prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti trvalo déle než 30 dní, může Dodavatel smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem.

6.3. Nápravná opatření . Pokud se Objednatel dozví o jakékoli skutečné nebo hrozící činnosti zakázané v odst. 5.1, musí o tom Dodavatele neprodleně informovat a přijmout veškerá opatření, která jsou vhodná k zastavení této činnosti a ke zmírnění jejích dopadů (například přerušení a zabránění neoprávněného přístupu ke Službě nebo vymazání dat, ke kterým kdokoli získal neoprávněný přístup).

6.4. Nepřetahování pracovníků . Objednatel se zavazuje, že se bez předchozí písemné dohody s Dodavatelem zdrží, ať už přímo svým jménem či nepřímo prostřednictvím třetí osoby, zejména Přidružené osoby, pobízení nebo navádění zaměstnance, poddodavatele (zejména OSVČ), člena voleného orgánu nebo jiné osoby spolupracující v té době nebo předchozích 6 měsících s Dodavatelem nebo jeho Přidruženou osobou (společně také „pracovníci“) k tomu, aby ukončil nebo omezil svou spolupráci s Dodavatelem nebo jeho Přidruženou osobou nebo aby začal vykonávat práci (i mimo pracovní poměr) pro Objednatele nebo jeho Přidruženou osobu. Pokud Objednatel poruší kteroukoliv povinnost podle tohoto odstavce, zejména pokud Objednatel nebo jeho Přidružená osoba zašle pracovníkovi Dodavatele cílenou pracovní nebo podobnou nabídku nebo pokud s pracovníkem Dodavatele naváže pracovní nebo jiný poměr, zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši odměny, kterou Dodavatel nebo jeho Přidružená osoba příslušnému pracovníkovi vyplatili během posledních 6 měsíců před porušením povinnosti.

6.5. Odpovědnost Objednatele . Objednatel nese výhradní odpovědnost za:

a) Systémy Objednatele a za to, že splňují požadavky uvedené v Dokumentaci. Pokud tyto požadavky nesplní, Služba nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec,

b) legálnost zpracování Dat Objednatele. Zejména Objednatel odpovídá za to, že je oprávněn Dodavateli předat veškerá Data Objednatele a že jejich užíváním a zpracováním za účelem poskytování Služby nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí nebo povinností stanovených právními předpisy. Objednatel musí informovat osoby, jejichž osobní nebo jiné údaje Dodavateli předá za účelem poskytování Služby, o takovém předání údajů Dodavateli jakožto zpracovateli, případně získat souhlas s takovým předáním osobních údajů, pokud je to nezbytné,

c) používání, zabezpečení a ochranu přístupových údajů Oprávněných uživatelů před neoprávněným použitím, a veškeré užívání Služby prostřednictvím Systémů Objednatele nebo přístupových údajů Oprávněných uživatelů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě.

7. Cena

7.1. Realizační poplatek. Objednatel je povinen zaplatit realizační poplatek za zprovoznění Služby předem na základě faktury vystavené po uzavření Smlouvy.

7.2. Měsíční poplatek. Cena označená jako „měsíční poplatek“ může zahrnovat určitý počet jednotek specifikovaných v objednávce (například minuty obsahu). Objednatel je povinen zaplatit měsíční poplatek, i když nevyužije všechny jednotky. V takovém případě nevyužité jednotky propadají bez náhrady. V případě ukončení Smlouvy se cena za nevyužité jednotky nevrací. Měsíční poplatek se platí měsíčně na základě faktury vystavené zpravidla k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytovány. První předplatné se platí již za celý kalendářní měsíc, ve kterém došlo k zprovoznění Služby, pokud došlo ke zprovoznění do 22. dne měsíce. Pokud došlo k zprovoznění Služby 23. den měsíce nebo později, Objednatel je povinen uhradit první měsíční poplatek až za následující měsíc poskytování Služby. Objednatel je povinen platit měsíční poplatek i v případě, že je Služba zprovozněna pouze částečně z důvodu, že neposkytl potřebnou součinnost nebo pokud neopodstatněně odmítl zprovoznění převzít. Pokud Objednatel v některém období překročí sjednaný počet jednotek, zaplatí poplatek za nadměrné užívání. Poplatky za nadměrné užívání jsou splatné společně s další fakturou, nicméně Dodavatel je může kdykoli fakturovat samostatně.

7.3. Další složky ceny. Objednatel zaplatí Dodavateli všechny další dohodnuté částky. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou jednorázové poplatky (například za zprovoznění Služby) splatné předem na základě faktury vystavené po podpisu objednávky. Ostatní částky jsou splatné před poskytnutím služby, ke které se vztahují. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny poplatky nevratné.

7.4. Daně. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou veškeré ceny uvedeny bez DPH, kterou bude Dodavatel Objednateli účtovat v souladu s právními předpisy a Objednatel se ji zavazuje zaplatit nad rámec uvedených cen. Ceny nezahrnují ani žádné jiné daně nebo poplatky. Pokud bude Objednatel povinen provést jakýkoliv odpočet z platby ceny (například zaplatit srážkovou daň z příjmu), musí Dodavatele o takové skutečnosti nejprve informovat. Dodavatel je oprávněn fakturovanou cenu navýšit tak, aby vždy obdržel čistou částku, která by mu náležela bez jakýchkoliv prováděných odpočtů a srážek.

7.5. Fakturace. Faktury budou mít splatnost 14 dní od vystavení. Faktury bude Dodavatel zasílat elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele.Objednatel cenu zaplatí převodem na účet označený ve faktuře, přitom použije veškeré uvedené platební identifikátory (např. variabilní symbol). Pokud mezi stranami dojde ke sporu (např. ohledně zaplacení víceprací, užívání nad rámec domluveného rozsahu apod), musí Objednatel zaplatit celou nespornou část ceny, bez ohledu na stav nebo povahu sporu. Platební závazky nejsou dotčeny událostmi vyšší moci.

7.6. Prodlení. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s platbou jakékoliv dlužné částky, může mu Dodavatel naúčtovat smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Kromě toho Objednatel uhradí veškeré náklady vzniklé při vymáhání opožděných plateb, včetně nákladů právního zastoupení, soudních nákladů a poplatků inkasní agentuře nebo jakékoliv třetí straně pověřené vymáháním.

7.7. Změny. Dodavatel může písemným oznámením měnit ceny, zavést nové poplatky nebo zvýšit poplatky pro další období. Pokud Objednatel se změnou nesouhlasí, může Smlouvu vypovědět s účinností ke dni, kdy měly změny nabýt účinnosti, přičemž výpověď musí být Dodavateli doručena před datem účinnosti změny.

8. Mlčenlivost

8.1. Důvěrné informace. Při plnění Smlouvy může kterákoliv strana (jako poskytující strana) zpřístupnit své důvěrné informace druhé straně (jako přijímající straně). Důvěrné informace jsou veškeré neveřejné informace obchodní, finanční, technické, provozní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by přijímající strana měla považovat za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Jedná se zejména o informace o obchodních plánech, know-how, ceně, přístupových údajích a heslech. Důvěrné informace nejsou informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než jednáním nebo opomenutím přijímající strany nebo byly v držení přijímací strany před datem uzavření Smlouvy.

8.2. Mlčenlivost. Přijímající strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích poskytující strany. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana užívat pouze v souladu se Smlouvou za účelem jejího plnění. Pokud to není nezbytné pro plnění Smlouvy, nesmí přijímající strana zveřejňovat, sdělovat ostatním ani jinak používat důvěrné informace poskytující strany.

8.3. Povolené zpřístupnění. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana zpřístupnit pouze svým zaměstnancům či spolupracovníkům a pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné ke splnění její povinností v souladu se Smlouvou, ovšem pouze za předpokladu, že je zaváže k mlčenlivosti alespoň v rozsahu, v jakém je sama k mlčenlivosti touto Smlouvou zavázána. Za jakékoliv porušení mlčenlivosti způsobené osobami, kterým důvěrné informace zpřístupní, ale odpovídá přijímající strana jako by mlčenlivost porušila sama.

8.4. Výjimky. Povinnost mlčenlivosti se netýká informací, které jsou v době zpřístupnění přijímající straně běžně dostupné veřejnosti za předpokladu, že se nestaly běžně dostupnými v souvislosti s porušením Smlouvy, nebo které byly přijímající straně známy bez jakýchkoliv omezení před tím, než je obdržela od poskytující strany, což může přijímající strana prokázat existujícími písemnými záznamy. Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na případy, kdy povinnost zpřístupnit důvěrnou informaci druhé strany vyplývá z právního předpisu nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci. I v takovém případě trvá povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit důvěrné informace pouze v nejmenším nezbytném rozsahu. Pokud by bylo nutné jakékoliv důvěrné informace sdělit třetí osobě (např. soudu nebo úřadu), musí o tom přijímající strana předem písemně informovat poskytující stranu.

8.5. Délka trvání. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání obchodního tajemství a ve vztahu k ostatním důvěrným informacím po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím skončení, nezveřejní-li poskytující strana konkrétní důvěrnou informaci dříve. Na žádost poskytující strany vrátí nebo zničí přijímající strana všechny kopie důvěrných informací, které nemá povinnost uchovávat v souladu s právními předpisy.

9. Právní odpovědnost

9.1. Odškodnění. Objednatel prohlašuje a zaručuje Dodavateli, že vlastní potřebná práva a souhlasy týkající se Dat Objednatele, takže po jejich obdržení Dodavatelem a zpracováním v souladu se Smlouvou nebudou porušena žádná práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí či jiná práva třetích stran, ani nebudou porušeny žádné platné právní předpisy. Objednatel odškodní Dodavatele a jeho Přidružené osobya bude je chránit před všemi škodami, včetně sankcí, pokut a nákladů právního zastoupení, které mohou vzniknout v souvislosti s porušením prohlášení Objednatele, užíváním Služby mimo účel, rozsah nebo způsob použití povolený Smlouvou nebo v rozporu s Dodavatelovými pokyny nebo jakýmkoliv jiným jednáním nebo opomenutím Objednatele v souvislosti se Smlouvou.

9.2. Zřeknutí se záruk. Nad rámec odst. 4.4 je Služba je poskytována „tak, jak je“ a Dodavatel neposkytuje Objednateli jakoukoliv záruku, že je Služba dostupná nebo že bude fungovat bez přerušení, vhodnápro určitý účel, kompatibilní s jakýmkoli softwarem, systémem nebo jinými službami, nebo že bude bezpečná, přesná nebo bez chyb. Všechny Materiály třetích stran jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a jakékoli prohlášení nebo záruka týkající se Materiálů třetích stran je výhradně mezi Objednatelem a poskytovatelem Materiálů třetích stran. Pokud bude Služba nedostupná, má Objednatel jako jediné právo z vadného plnění právo na slevu dle SLA.

9.3. Omezení odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy nenesou Dodavatel ani jeho Přidružené osoby odpovědnost za ušlý zisk, nemožnost užívat Službu nebo přerušení jejího poskytování ani za ztrátu, poškození nebo obnovení Dat Objednatele nebo porušení jejich bezpečnosti. Povinnost Dodavatele a jeho Přidružených osob nahradit škodu Objednateli nebo jeho Přidruženým osobám vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související je v souhrnu omezena částkou odpovídající 100 % ceny měsíčního poplatku, kterou Objednatel zaplatil Dodavateli na základě Smlouvy za 1 měsíc předcházející události, která vedla ke vzniku nároku na náhradu škody. Nad rámec této částky je odpovědnost Dodavatele vyloučena.

9.4. Porušení práv. Pokud je Služba podle názoru Dodavatele vadná, porušuje nebo může porušovat práva třetích stran nebo právní předpisy, může Dodavatel podle svého uvážení a na vlastní náklady:

a) pro Objednatele získat právo užívat Službu v souladu se Smlouvou,

b) upravit Službu tak, aby nebyla vadná, neporušovala práva a zároveň poskytovala podobnou funkčnost, nebo

c) vypovědět Smlouvu s okamžitým účinkem a požadovat, aby Objednatel přestal Službu užívat.

9.5. Výhradnost. Tento článek 9 a odst. 4.4 upravuje veškerou odpovědnost Dodavatele za škodu nebo vady Služby. Objednatel se výslovně vzdává jakýchkoliv práv zde neuvedených a souhlasí s výše uvedeným omezením odpovědnosti. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností v plném rozsahu.

10. Doba trvání smlouvy

10.1. Doba trvání . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu objednávky druhou stranou a je uzavírána na dobu neurčitou. Kterákoliv strana může Smlouvu ukončit výpovědí bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která začne běžet následující měsíc po doručení výpovědi druhé straně.

10.2. Ukončení. Nad rámec jiných práv vyplývajících z právních předpisů nebo sjednaných stranami:

a) kterákoli strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud ta druhá podstatně poruší Smlouvu a takové porušení není schopna napravit, nebo je schopna napravit, ale zůstane nenapraveno 30 dní po obdržení písemného oznámení o takovém porušení,

b) kterákoli strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud se druhá strana dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu právních předpisů účinných ke dni výpovědi, podá návrh na zahájení insolvenčního řízení proti své osobě (dlužnický návrh), nebo vstoupí do likvidace, a

c) Dodavatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud Objednatel nezaplatí jakoukoli částku ve lhůtě splatnosti a toto prodlení trvá déle než 15 dní nebo pokud poruší jiné ustanovení Smlouvy, zejména odst. 5.1, 5.2, 6.4 nebo 6.5.

10.3. Postup po ukončení. Nedohodnou-li se strany jinak, tak ukončením Smlouvy:

a) práva a licence, které Dodavatel Objednateli udělil, okamžitě zaniknou,

b) po uplynutí dalších 3 měsíců může Dodavatel zničit a trvale vymazat všechna Data Objednatele, přičemž pro vyloučení pochybností se tato povinnost se nevztahuje na Výsledná data,

c) Objednatel je povinen do 15 dnů nebo na písemnou žádost Dodavatele trvale vymazat veškeré předané materiály a důvěrné informace Dodavatele ze všech Systémů Objednatele a písemně Dodavateli potvrdit, že tuto povinnost splnil, a

d) pokud Dodavatel vypoví Smlouvu podle odst. 9.4 nebo pokud Objednatel vypoví Smlouvu podle odst. 10.2 písm. a), bude Objednatel zproštěn povinnosti zaplatit měsíční poplatek připadající na období po datu účinnosti takového ukončení, ve všech ostatních případech se všechny ceny a jiné poplatky, které by se staly splatnými, pokud by Smlouva zůstala v platnosti až do uplynutí aktuálního platebního období, stanou okamžitě splatnými a Objednatel je povinen je spolu se všemi dříve vzniklými, ale dosud nezaplacenými částkami zaplatit po obdržení faktury.

10.4. Přetrvávající ustanovení . Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména smluvní pokuty, omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Komunikace . Komunikovat spolu budou strany zejména elektronicky prostřednictvím e-mailů kontaktních osob. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.

11.2. Změny. Dodavatel může Podmínky měnit podle vlastního uvážení, zejména, ale nikoli výhradně, v případě změn platných zákonů, služeb a smluv se svými dodavateli. Změny budou Objednateli oznámeny e-mailem nebo oznámením v administraci Služby. Veškeré změny nabývají účinnosti k uvedenému datu, které činí nejméně 30 dní ode dne oznámení změn, a vztahují se na veškeré následné užívání Služby. Pokud Objednatel se změnou nesouhlasí, může Smlouvu vypovědět s účinností po uplynutí 1měsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, přičemž výpověď musí být Dodavateli doručena před datem účinnosti změny. V případě výpovědi podle tohoto odst. platí po výpovědní dobu aktuálně platné Podmínky. Pokračování Objednatele v užívání Služby po uplynutí doby jejich účinnosti znamená, že Objednatel změny přijímá a souhlasí s nimi

11.3. Rozhodné právo a příslušnost soudů. Veškeré právní vztahy související se Smlouvou se řídí českým právem. Spory budou strany řešit nejprve smírně. Pokud nedosáhnou smírného řešení sporu, budou spory rozhodovat obecné soudy věcně a místně příslušné podle sídla Dodavatele.

11.4. Vyloučení obchodních zvyklostí. Strany vylučují použití obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si výslovně dohodly ve Smlouvě. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi stranami.

11.5. Vyšší moc. Za případ vyšší moci považují strany veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemohou přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie a kybernetické útoky (například DDoS). Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy.

11.6. Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na zbývající části Smlouvy. Strany nahradí jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.

11.7. Zákaz postoupení. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí Objednatel započíst vůči Dodavateli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy ani nesmí postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem třetí straně, nicméně Dodavatel může postoupit Smlouvu jako celek jeho přidružené osobě i bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11.8. Marketing. Dodavatel může umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení Objednatele na své webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci ve svých nabídkách, na sociálních sítích a na tištěných propagačních materiálech. Součástí reference může být i krátký popis základních výsledků spolupráce mezi Dodavatelem a Objednatelem.

11.9. Úplná dohoda. Smlouva představuje úplnou dohodu stran ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání stran ohledně předmětu této Smlouvy. V případě rozporu mezi dokumenty tvořícími Smlouvu se použijí dokumenty v následujícím pořadí: nejprve objednávka a specifikace, pak Obchodní podmínky, následně zbývající dokumenty v pořadí, v jakém jsou uvedeny.


SLA

1. DALŠÍ DEFINICE

1.1. „Celková doba řešení“ je součtem Doby první reakce a Cílové doby řešení.

1.2. „Cílová doba řešení“ znamená dobu, za kterou bude Incident vyřešen, a to buď úplně, nebo dočasným řešením pomocí workaroundu. Cílová doba řešení začíná běžet po uplynutí Doby první reakce.

1.3. „Doba první reakce“ znamená dobu mezi okamžikem, kdy je Incident přijat a zadán Dodavatelem do tiketovacího systému, a první reakcí Dodavatele.

1.4. „Incident“ je problém se Službou, který je způsoben závadou v softwaru Dodavatele.

1.5. „Pracovní den“ je jakýkoliv den v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků vymezených v § 1 a § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

1.6. „Pracovní doba“ je doba v čase 8:00 – 18:00 v pracovní dny. Uváděné časy se vztahují k časovému pásmu pro Středoevropský čas (SEČ) a zohledňují případný letní/zimní čas.

1.7. „Služba“ na kterou se vztahuje tato SLA, je poskytování software Creaition | Weboví asistenti jako služby. SLA se nevztahuje na další služby poskytované Dodavatelem (například výkonnostní marketing, web development, správa sociálních sítí).

1.8. „Výjimka“ je kterákoli z následujících skutečností:

a) plánovaná odstávka. Může se jednat o: (i) měsíční plánovanou údržbu: může nastat v jeden den v kalendářním měsíci v době od 1:00 do 5:00 hodin, (ii) neplánovanou údržbu: může nastat v době od 1:00 do 5:00 hodin, pokud je to nezbytné z provozních důvodů, nebo (iii) mimořádnou údržbu: může nastat kdykoli, pokud se vyskytne nepředvídaný technický problém, který podstatně ovlivní funkčnost Implementovaného obsahu.

b) snížený výkon nebo dočasná nedostupnost určité funkce Služby, která nemá podstatný dopad na užívání Služby jako celku,

c) jednání nebo opomenutí ze strany Objednatele nebo Oprávněného uživatele, které není v souladu se Smlouvou nebo pokyny Dodavatele, včetně nesprávného používání Služby, API nebo užívání Služby bez úprav doporučených Dodavatelem,

d) nedostupnost způsobená jakýmkoli Systémem Objednatele nebo Materiálem třetí strany, včetně selhání, přerušení, výpadku nebo jiného problému s jakýmkoli softwarem, hardwarem, systémem, telekomunikační službou, sítí, internetem, zařízením, kabelem nebo přerušení vedení,

e) nedostupnost způsobená v důsledku pokusu o provádění operací nad rámec předepsaných kvót nebo v důsledku omezení Dodavatelem při podezření na zneužití,

f) používání nepodporované verze Služby nebo v průběhu či v souvislosti s předváděcí, předběžnou, beta nebo zkušební verzí Služby,

g) výpadku telekomunikační služby, sítě, internetu, zařízení, optického vlákna, kabelu nebo přerušení vedení,

h) znemožnění, pozastavení nebo ukončení Služby podle Smlouvy nebo

i) způsobené třetí stranou, událostí vyšší moci nebo jiným faktorem mimo kontrolu Dodavatele.

1.9. „Výpadek“ je doba, kdy je Služba zcela nedostupná z důvodu nevyřešeného kritického Incidentu, s výjimkou nedostupnosti Služby v souvislosti s některou z Výjimek.

2. Řešení Incidentů

2.1. Dodavatel poskytuje Službu v souladu s její kategorií určenou v objednávce.

2.2. Objednatel může hlásit Incidenty prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v objednávce a dále prostřednictvím následujících kontaktních kanálů.

Telefon

+420 776 877 148

+420 607 118 485

E-mail

support@creaition.cz

2.3. Při hlášení Incidentů je Objednatel povinen sdělit, případně zadat následující informace:

a) identifikace Objednatele (kontaktní jméno / název společnosti / adresa URL instance / kódové označení dodavatele),

b) podrobný popis Systémů Objednatele,

c) čas problému a podrobný popis problému,

d) popis kroků, které vedly k replikaci Incidentu, a opatření, která byla přijata k zamezení Incidentu,

e) snímek obrazovky, zobrazená chybová hlášení a jiné diagnostické informace.

2.4. Hlášení incidentu není úplné a nezpůsobuje běh žádné Doby první reakce ani Cílové doby řešení, dokud Dodavatel nezíská všechny odpovědi, informace a dokumentaci potřebnou k jeho vyřešení. Dodavatel si může od Objednatele vyžádat další informace, dokumenty, jiné materiály nebo součinnost, které považuje za nezbytné k efektivnímu vyřešení požadavku. Dokud Objednatel takové dodatečné informace a dokumentaci neposkytne, budou Doby první reakce a Cílové doby řešení pozastaveny a neběží.

2.5. Dodavatel rozeznává následující kategorie Incidentů:

Kategorie

Popis

1 – vysoká (v)

Incident, kdy dojde například k chybě významně dlouhého načítání implementovaného obsahu nebo k úplnému výpadku implementovaného obsahu.
Příklady: uživatelé se nemohou přihlásit ke Službě, persona nefunguje pro žádné návštěvníky, webová stránka spadne z důvodu načítání asistenta, asistenta nelze načíst.

2 – střední (S)

Incidenty, kdy dojde například k chybě vynechání části implementovaného obsahu či špatnému seřazení částí implementovaného obsahu. Také zahrnuje více závažné problémy priority N.
Příklady: nefungují některé kritické funkce služby, ojedinělé případy selhání persony, znatelné zpomalení aplikace, nefunguje filtr či jiné kritické služby asistenta, nefunguje ovládání asistenta, asistent se načítá nestandardně dlouze, asistent se zasekává, asistentův hlas/zvuk není dostupný, špatné měření výsledků.

3 – nízká (N)

Incidenty, kdy dojde například k chybě méně závažného vizuálního charakteru, špatnému rozvržení či jiným problémům souvisejícím s vizáží Implementovaného obsahu (např. UI úpravy, barvy, rozmístění).

2.6. Za předpokladu, že Objednatel umožní reakci Dodavatele a že Incident není způsoben v důsledku některé z Výjimek, tak Dodavatel vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby na Incident nejprve reagoval v rámci Doby první reakce a následně vyřešil Incident v rámci Cílové doby řešení v souladu s dohodnutou úrovní služby. Jednotlivé úrovně služeb nabízejí následující doby:

Úroveň Služby

Kategorie Incidentu

Doba první reakce

Cílová doba řešení

BASIC/STANDARD

všechny

Best effort

PRO

1 - vysoká

2 hodiny

48 hodin

2 – střední

3 hodiny

72 hodin

3 - nízká

4 hodiny

96 hodin

2.7. Tým péče o zákazníky společnosti Dodavatele určuje priority problémů na základě kategorie Incidentu a plánu úrovně Služby. Dodavatel však nezaručuje, že v daném období dodrží výše uvedené časové rámce. Dodavatel může na jakýkoli Incident reagovat nebo jej vyřešit v delším časovém rámci nebo jej nevyřešit vůbec a Objednatel nemá nárok na vrácení peněz. Objednatel může pouze požádat, aby mu Dodavatel poskytl slevu v souladu s odst. 2.8.

2.8. Pokud Dodavatel nesplní požadavek na Celkovou dobu řešení, poskytne Objednateli slevu ve výši vypočtené podle následujícího vzorce. Sleva se počítá z ceny měsíčního poplatku za měsíc, ve kterém nebyl požadavek dodržen.

Prodlení

Výše slevy

1,1 – 2 dny

10 %

2,1 – 3 dny

30 %

Více než 3 dny

100 %

3. Další podmínky pro nárok uplatnění na slevu

3.1. Podmínkou poskytnutí slevy je nahlášení požadavku Objednatelem e-mailem zaslaným na adresu uvedenou v odst. 2.2 s předmětem „Sleva za nedodržení SLA“. Hlášení musí být doručeno Dodavateli nejpozději do 7 dnů od konce měsíce, ve kterém došlo k údajnému nedodržení SLA. Žádost musí obsahovat dokumentaci, která prokazuje nedodržení úrovně Služby.

3.2. Případná sleva bude vystavena v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k nedodržení. Nebude-li následovat žádné další období z důvodu ukončení Smlouvy, sleva propadá bez náhrady nebo jiného práva z vadného plnění.

3.3. Sleva je výhradním prostředkem nápravy nedodržení úrovně služeb sjednané ve Smlouvě a Objednatel nemůže uplatňovat žádné jiné nebo další typy nároku z vadného plnění, slev nebo náhrady škody.